Fokus på bærekraft

Klimaendringer er en av de største truslene mot planeten vår, og tallene om økt gjennomsnittstemperatur og stigende havnivå er alarmerende. Det er viktigere enn noen gang å handle for å begrense de negative effektene av klimaendringene.

SEW-EURODRIVE konsernet har alltid vært opptatt av bærekraft.

Bærekraft er en del av vår kultur og selskapet har sett på resirkulering som en viktig del av en sirkulær økonomi, og satt standarder for fornybar energi og energieffektivitet i sine anlegg og produkter.

SEW-EURODRIVE har allerede gjort mye på bærekraftfronten, men selskapet vil fortsette å jobbe for å gjøre mer. Bærekraft er en del av selskapets verdikjede, og fokuset ligger på fem overordnede temaer:

Les vår bærekraftsraport her   (PDF, 18.8 MB)

Think green. Act green.

SEW-EURODRIVE har satt seg et mål om å være en leder innen bærekraft og å ta ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi tror at vi alle har et ansvar for å ta vare på vår planet, og vi ønsker å inspirere andre til å gjøre det samme. Sammen kan vi bidra til en mer bærekraftig fremtid. SEW-EURODRIVE vil fortsette å være en pådriver for bærekraft og fortsette å jobbe for å skape en mer livskraftig verden for fremtidige generasjoner.


Prinsippene for bærekraftig utvikling i SEW-EURODRIVE konsernet gjelder for hele selskapets virksomhet – globalt og lokalt.

Den bærekraftige utviklingskulturen er skapt i samarbeid med ansatte, partnere og leverandører.

SEW-EURODRIVEs globale bærekrafts initiativ er en del av vår lokale innsats.

SEW-EURODRIVE AS tar bærekraftig utvikling på alvor, med en sterk forpliktelse til å vurdere økologiske, sosiale og økonomiske aspekter i virksomheten. Med en grønn strategi og et målrettet fokus ønsker selskapet å bidra til en bærekraftig fremtid og inspirere andre til å ta et aktivt ansvar for miljøet.

Gjennom å jobbe aktivt med 6 av FNs Bærekraftmål, vil SEW-EURODRIVE kontinuerlig forsøke å redusere sitt klimatrykk og bli en ledende aktør innen bærekraftig utvikling.

Godt arbeidsmiljø

Personalets trivsel, fysisk og psykososialt


SEW-EURODRIVE er en ansvarlig arbeidsgiver som fokuserer på å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre verdier, inkluderer ærlighet, respekt, ansvar, forpliktelse og deling, og gjenspeiles i vårt daglige arbeid. Vi sier hva vi gjør og gjør det vi sier, og dette gjelder også når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi respekterer våre ansatte som en viktig ressurs og legger til rette for gode arbeidsforhold og likeverdig behandling.

Vi tar ansvar for å skape et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø som ivaretar både den fysiske og psykososiale trivselen til våre ansatte. Vi gir grundig opplæring og investerer i kompetanseheving for å sikre at våre ansatte har de nødvendige ferdighetene for å utføre arbeidsoppgavene sine på en trygg og effektiv måte. Vi tar også ansvar for å ivareta yrkesvelferden til våre ansatte og tilbyr omfattende støtte gjennom bedriftshelsetjenester.

Vi har forpliktet oss til å hjelpe våre ansatte og kolleger slik at ingen blir overlatt til seg selv og vi oppmuntrer til deling av ressurser og kunnskap på tvers av avdelinger for å skape et oppmuntrende og positivt fellesskap. Som en del av våre forpliktelser til å fremme trivsel og utvikling blant unge mennesker, tilbyr vi sommerjobber og samarbeider aktivt med utdanningsinstitusjoner som fagskoler, høyskoler og universiteter for å gi tilbake til samfunnet og investere i fremtiden.

Opplæring og kompetanseutvikling

Trygg arbeidsplass


SEW-EURODRIVE prioriterer både opplæring, kompetanseutvikling, HMS og sikkerhetsanalysering for å sikre en trygg arbeidsplass for de ansatte. Når det gjelder arbeidssikkerhet, legges det stor vekt på å etablere et sikkert arbeidsmiljø med krav til bruk av verneutstyr på våre monteringsanlegg og servicesentre. Vi gir grundig opplæring til våre ansatte i deres arbeidsoppgaver, og oppfordrer dem til å melde inn observasjoner knyttet til sikkerhet og delta i helse- og sikkerhetsaktiviteter på arbeidsplassen.

Vi følger strenge interne sikkerhetsinstrukser og gjennomfører Sikker Jobb Analyse (SJA) for å identifisere og forebygge risikoer. Vår sikkerhetsledelse er en integrert del av vår daglige virksomhet, med fokus på veiledning og opplæring, kontroll, håndtering av avvik og kontinuerlig forbedring.

Vi ser hele tiden etter muligheter for forbedringer i arbeidsmiljøet og gir regelmessig opplæring i sikkerhetsrelaterte spørsmål. Når det gjelder opplæring og kompetanseutvikling, tilbyr vi kurs innen girmotorteknologi og automatisering av utstyr, med fokus på praktisk opplæring. Vi gir også vedlikeholds- og videreutdanningskurs, både hos oss og hos våre kunder. Som en del av vår bærekraftige strategi, tilbyr vi også et gratis digitalt læringsmiljø via vår nettbaserte plattform. Vi er også en godkjent lærlingsbedrift, og gir dermed mulighet for kursing av ansatte gjennom lærlingeordningen.

Redusert CO2 avtrykk


Vi er opptatt av å redusere vårt CO2-avtrykk og tar vårt miljøansvar på alvor. En av våre verdier er deling og derfor er det en naturlig del av vårt engasjement for bærekraft. Vi samarbeider tett med andre nordiske land for å redusere vår klimapåvirkning gjennom å unngå langtransport og redusere vårt karbonavtrykk.

Ved å utnytte Nordens unike evne til å utfylle hverandre med produkter og tjenester, reduserer vi behovet for langtransport og dermed CO2-utslipp.

Vi har også etablert et eget servicesenter i Trondheim som bidrar til å redusere behovet for lang reiseaktivitet når vi skal dekke servicebehovet i Midt-Norge og nordover. Dette er også et bidrag til å redusere vårt karbonavtrykk ved å begrense behovet for reising på lang sikt.

Bedrifter kan redusere strømforbruket sitt med opptil 30% og CO2-utslippene med nesten halvparten ved en PE-S implementering.

Våre montasjelinjer er også bygget etter Lean Smart Factory-prinsippene, noe som har økt vår produksjonsfleksibilitet, effektivitet og prosess-sikkerhet. Vi tilbyr også rådgivning innen Lean Smart Factory basert på våre erfaringer.

SEW-EURODRIVE har i tråd med SMARTHUS-prinsippene og våre bærekraftige strategi, satt i gang omfattende energibesparelsesprosesser for nybygget i Moss, Målet med oppgraderingen er å redusere miljøpåvirkningen ved å minimere varme- og strømforbruket og effektivisere systemer for oppvarming og kjøling. Ved valg av utstyr vil det legges vekt på produkter med lav miljøpåvirkning og høy grad av resirkulerbarhet og gjenbruk.

Sirkulær økonomi


Vårt engasjement for bærekraft inkluderer tiltak som kildesortering, reduksjon av forbruksavfall og sikring av effektiv energiutnyttelse.

Vi tror på sirkulær økonomi og tar ansvar for våre valg av leverandører basert på ansvar, transparens og bærekraftige prinsipper. Vårt mål med anskaffelser er å forbedre kvaliteten og effektiviteten samtidig som vi tar hensyn til både totale kostnader og livssykluskostnader. Vi har et sterkt fokus på å resirkulere avfall generert i næringslivet for å begrense miljøpåvirkningen.

Vi tror på remanufacturing, retrofit og service som effektive måter å forlenge levetiden på våre produkter og utnytte gjenvinningspotensialet i stål, som er hovedmaterialet i våre produkter. Ved å forlenge levetiden på SEW-produktene, hjelper vi våre kunder med å redusere CO2-avtrykket og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Vi tilbyr også energirådgivning for å gjøre det enklere for våre kunder å velge energieffektive løsninger. Forskjellene mellom ulike gir kan være store, og med riktig energiråd og veiledning ønsker vi å hjelpe våre kunder med å redusere CO2-avtrykket.

Vi har et sterkt fokus på bærekraftige tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk. Dette inkluderer ISO-sertifiseringer, reduksjon av Co2-utslipp gjennom energieffektive innkjøp, redusert plastbruk, gjenbruk og miljøregnskap.

For å støtte vårt mål om at 50% av bilparken skal bestå av ladestasjoner innen 2025, vil det bli etablert tilrettelagte ladestasjoner for el- og hybridbiler ved vårt hovedkontor i Moss og ved vårt kontor i Trondheim. Videre oppfordrer vi til bruk av kollektivtransport der det er mulig og reduserer unødvendige reiser ved å benytte videokonferanser og organisere felles arrangementer. Ved servering foretrekker vi gjenbrukbare eller sertifiserte, resirkulerte eller resirkulerbare materialer, samt vaskbare tallerkener eller biologisk nedbrytbare og komposterbare produkter. Vi vil fortsette å ta i bruk innovative og bærekraftige tiltak for å bidra til å bevare planeten vår for kommende generasjoner.

Samarbeid


Samarbeid for å oppnå bærekraftige mål er spesielt viktig i dagens globale samfunn, der flere land og organisasjoner må samarbeide for å redusere klimautslipp og bevare naturen.

SEW-EURODRIVE AS samarbeider aktivt med andre Eurodrives i de ulike nordiske landene for å jobbe mot et felles bærekraftig mål. Dette innebærer å dele erfaringer og kunnskap om beste praksis for bærekraftige tiltak, samt å implementere en felles bærekraftig strategi.

Vi er også svært bevisste på våre leverandører og samarbeidspartnere og stiller strenge krav til dem for å sikre at de oppfyller våre mål og krav til bærekraft. Vi velger kun å samarbeide med partnere som deler vårt fokus på bærekraft og som aktivt jobber mot en mer bærekraftig fremtid.

Vi tror på at gjennom samarbeid og felles innsats kan vi oppnå større resultater og bidra til en mer bærekraftig fremtid for oss alle.